Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelle handels- og forretningsbetingelser
Gældende pr. 1. januar 2020
Gælder for produkterne IntraManager Work og IntraManager Board

Handelsbetingelser

1. Generelt
a. Enhver aftale som indgås med IntraManager A/S er omfattet af disse generelle handels- og
forretningsbetingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden accepterer ved
aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i disse generelle handels- og
forretningsbetingelser.
b. Eventuelle afvigelser fra en eller flere af disse betingelser er kun gældende, såfremt det er
udtrykkeligt specificeret i kundens aftale med IntraManager A/S.
c. Alle priser oplyst af IntraManager A/S er som udgangspunkt oplyst i danske kroner, ekskl. moms samt
eventuelle andre afgifter, medmindre andet er angivet.
d. Alle IntraManagers oplyste listepriser kan reguleres med et varsel på 3 måneder til udgangen af et
kvartal, forudsat at det kan begrundes med ændringer i markedsforhold eller øgede omkostninger
til hosting, drift, sikkerhed, support etc.
e. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem kunden og IntraManager A/S afgøres disse ved
dansk ret. Tvisten skal efter IntraManager A/S` valg foregå ved byretten i Odense som rette
værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske
Voldgiftsinstitut”.
f. IntraManager A/S forbeholder sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med
salgsmateriale, markedsføring og forespørgsler medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Abonnement & opsigelse
a. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura.
b. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med et varsel på 3 måneder til udgangen af et
kvartal. Dette er dog med undtagelse af aftaler med en aftalt bindingsperiode (jfr. pkt. 2.c. & 2.d.)
c. For aftaler med en bindingsperiode, skal opsigelse ske minimum 3 måneder før binding periodens
udløb og være tilsendt IntraManager A/S skriftligt. Hvis dette ikke er sket, fortsætter aftalen på
IntraManagers almindelige abonnements- og handelsbetingelser og til de til enhver tid gældende
listepriser.
d. Hvor der er aftalt en bindingsperiode, skal kunden fortsætte betalingen til aftalens udløb
(bindingsperiode), uanset om systemet benyttes eller ej.
e. IntraManager A/S forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere
en aftale og nedlukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at
kunden har forbrudt sig mod denne aftale eller på anden måde har misbrugt IntraManager A/S, eller
en nedlukning på nogen anden måde vurderes nødvendig fra IntraManager A/S` side. Kunden er i så
fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.
f. IntraManager A/S kan til enhver tid opsige abonnementet med et varsel på 3 måneder.
g. Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde videregives til tredjepart
uden udtrykkelig skriftlig accept fra IntraManager A/S. Kunden er ikke berettiget til at benytte
systemet i søster-, datterselskaber eller andre tilknyttede selskaber, medmindre det fremgår i
kundens aftale med IntraManager A/S. Sker dette uden skriftlig accept fra IntraManager A/S, har
kunden forbrudt sig mod denne aftale og IntraManager A/S kan umiddelbart benytte sin ret jf. pkt.
2.c.
h. Aftalen indeholder som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, med undtagelse af standardydelser til
privatkunder der jf. forbrugeraftaleloven er omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Konsulentydelser
og lignende individuelle løsninger er ikke omfattet af denne fortrydelsesret, da der her er tale om
specialtilrettede tjenesteydelser rettet specifikt mod den individuelle kunde.

3. Betaling og fakturering
a. Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 14 dage netto såfremt
andet ikke er aftalt skriftligt.
b. IntraManager A/S forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne for en kunde såfremt
det gennem minimum to tilfælde viser sig at kunden ikke har været i stand til at leve op til
betingelserne.
c. Fakturering foregår via e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse, men kan efter ønske fra
kunden blive fremsendt pr. brevpost til den af kunden oplyste adresse. Dette sker dog mod et
administrationsgebyr på kr. 25,- pr. faktura. Offentlige kunder faktureres elektronisk via OIOXML til
det af kunden oplyste EAN nummer. Her forbeholder vi os ligeledes retten til at tage et
administrationsgebyr på kr. 25,-.
d. Det er kundens ansvar, at sørge for at oplyste informationer såsom navn, adresse, e-mailadresser,
telefonnumre og andre informationer for virksomheden samt dens kontaktperson(er) for
IntraManager A/S altid er opdaterede.
e. Ved manglende betaling forbeholder IntraManager A/S sig retten til at suspendere eventuelle
ydelser, samt at udstede op til tre rykkere med gebyr. Ved enhver rykkerskrivelse vil der blive pålagt
100 kr. i gebyr pr. rykker. Der forbeholdes desuden ret til at pålægge 2 % rente på det skyldige beløb
pr. påbegyndt måned. Ved anden rykker til en Erhvervskunde vil der yderligere blive pålagt et
Kompensationsbeløb på 310 kr.
f. Ved manglende betaling forbeholder IntraManager A/S sig desuden retten til at tilbageholde alle
aktiver, såsom data, indtil betaling er modtaget.
g. Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter første rykker, forbeholder IntraManager A/S sig retten
til at videregive sagen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag vil
blive pålagt kunden. IntraManager A/S forbeholder sig ligeledes retten til at kræve betaling for
eventuelle fremtidige perioder som kunden har bundet sig til, og tage disse betalinger med i samme
inkassosag.
h. Ved fortsat manglende betaling 30 dage efter første rykker forbeholder IntraManager A/S sig retten
til at slette alle data opbevaret for kunden samt at overtage eventuelle aktiver, til at dække dele af
det skyldige beløb.
i. På trods af at kundens ydelser er blevet lukket, data slettet og eventuelle aktiver overtaget grundet
manglende betaling, vil kunden fortsat være bundet til at betale for hele den periode kunden har
bundet sig for. Såfremt aktiver er blevet overtaget, og om muligt videresolgt, vil disse blive
modregnet i det skyldige beløb.
j. Ved betaling via debet- eller kreditkort afholder kunden alle transaktionsomkostninger.
k. Ved tilmelding til abonnementsbetaling via betalingskort, vil fremtidige fakturaer automatisk blive
trukket på det af kunden angivne betalingskort, hvorefter en kopi af fakturaen vil blive tilsendt pr. email. Kunden kan til en hver tid annullere automatisk abonnementsbetaling fremadrettet ved
henvendelse til IntraManager A/S.
l. Hvis der ønskes udskiftning af betalingskort ved abonnementsbetaling, eller hvis betalingskortet er
spærret, skal kunden kontakte IntraManager A/S med henblik på arrangering af alternativ
betalingsmetode.

4. Vejledning & konsulentydelser
a. Tilbud baseret på en fast pris er kun gældende ved udtrykkelig skriftlig aftale, ellers fungerer
tilbuddene som estimeret pris fra IntraManager A/S og kan derfor variere når det endelige produkt
er blevet leveret til kunden.
b. Vejledning i forbindelse med ydelser indenfor hosting, såsom estimeret forbrug eller påkrævet
båndbredde eller serverkraft, er udelukkende estimerede vejledninger fra IntraManager A/S, og
IntraManager A/S kan således ikke holdes ansvarlige,såfremt disse ikke holder, medmindre andet er
udtrykkeligt skriftligt aftalt.

5. Force Majeure
a. IntraManager A/S er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder svigtende
strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk,
indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger
udenfor IntraManager A/S’ kontrol, og som IntraManager A/S ikke med rimelighed kunne forventes
at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.
b. I tilfælde af at IntraManager A/S af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt,
forbeholder IntraManager A/S sig retten til at annullere eventuelle kontrakter uden nogen former
for følger, dog er IntraManager A/S forpligtede til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage.

6. Udvikling
Udvikling omfatter programmering, design og udarbejdelse af applikationer, grafiske opgaver,
tryksager, dokumenter, dokumentation, websider samt andet materiale udviklet eller videresolgt til
kunden af IntraManager A/S
a. Alle rettigheder for det udviklede materiale tilfalder IntraManager A/S og må på ingen måde
overtages, videresælges, videregives eller på nogen anden måde fratages, uanset om der er tale om
hele det udviklede materiale eller blot dele af det.
b. Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt at benytte, modificere og videreudvikle
det udviklede materiale, og endvidere at få tredjepart til at modificere eller videreudvikle det
udviklede materiale. Dog må tredjepart ikke tage rettighederne for det oprindeligt udviklede
materiale. Ved involvering af tredjepart, er det kundens ansvar at tredjepart lever op til disse
betingelser.
c. Ved benyttelse af tredjepartskomponenter, software eller andet i udviklet materiale, hæfter kunden
selv for eventuelle juridiske følger der vil være ved ulovlig benyttelse eller videredistribution af det
pågældende leveret fra tredjepart.
d. IntraManager A/S kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede
materiale eller den sammenhæng materialet benyttes i.
e. IntraManager A/S kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale
leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.
f. Såfremt kunden ønsker træning i benyttelse af det leverede udviklingsmateriale eller udfærdigelse
af nogen form for dokumentation, er kunden selv forpligtet til at bestille dette til gældende
timepriser.

7. Betingelser ved hosting
a. Det er kundens ansvar at alt data og materiale opbevaret på og distribueret gennem kundens hosting
ydelser hos IntraManager A/S, lever op til såvel dansk som international lovgivning, ikke krænker
nogen ophavsrettigheder eller har krænkende eller stødende materiale liggende.
b. Alle former for udstyr og/eller data overdraget til IntraManager A/S i forbindelse med reparationer,
hosting eller en hvilken som helst anden serviceydelse er ikke på nogen måde forsikret eller
erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse.
c. IntraManager A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for tab eller
beskadigelse af data på egne, kunders eller tredjeparts servere eller andre lagringsenheder, og kan
ligeledes ikke på nogen måde holdes ansvarlig for de eventuelle følger et sådanne tab vil have for
kunden. Det er derfor også kundens eget ansvar at verificere, at backups bliver foretaget og tilsendt
samt er brugbare, medmindre andet skriftligt er aftalt herom.
d. IntraManager A/S kan hverken holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for tab af data, udstyr eller
andet til tredjepart. Det er dog IntraManager A/S’ ansvar at yde sit bedste for at holde data og udstyr
sikret.
e. IntraManager A/S kan ikke holdes ansvarlige for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller
problemer med bestemte forbindelser til hosting ydelser, medmindre en speciel skriftlig aftale er
indgået om dette. Undtagelser på dette punkt afhænger af der er tegnet, og eventuelt hvilken, en
serviceaftale.
f. IntraManager A/S forbeholder sig retten til at nedlukke eller frakoble udstyr såfremt det udgør et
problem for den generelle drift eller sikkerhed eller er til gene for andre parter. IntraManager A/S
forbeholder sig ligeledes retten til at undersøge kundens anvendelse af eventuelle hosting ydelser,
hvis der findes mistanke om benyttelse, der er i strid med disse betingelser eller gældende dansk
samt international lovgivning.
g. IntraManager A/S forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser samt betingelser for
den eller de ydelser kunden modtager. Dette berettiger ligeledes kunden til med øjeblikkelig virkning
at træde ud af aftalen såfremt det sker, og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En
forudsætning for udtrædelse er dog at IntraManager A/S ikke kan acceptere overfor den enkelte
kunde at bibeholde de gamle forhold eller på anden måde indgå et kompromis.
h. Ved leje af web- og mailhotel hosting er det ikke tilladt at benytte webhotellet til filarkiv eller
mailhotellet til overdrevet udveksling af filer. I disse tilfælde forbeholder IntraManager A/S sig retten
til at suspendere hosting-ydelsen til en løsning er fundet, og såfremt parterne ikke kan komme til
enighed, helt at annullere hosting-ydelserne.
i. Mailhoteller eller andre ydelser indenfor hosting hos IntraManager A/S må ikke benyttes til at
udsende uønsket e-mail (såkaldt spam), trusler eller andet, der er generende eller krænkende for
modtageren.

8. Salg
a. Bestilling af hardware eller andre varer er bindende og kan ikke annulleres, medmindre det er
resultat af at skriftligt, aftalte leveringstider eller kvaliteter ikke er overholdt.
b. IntraManager A/S forbeholder sig ejendomsretten indtil fuld betaling er modtaget, og kan derfor
også kræve varen retur, såfremt den ikke er blevet betalt.